Nieuwe CAO tot 30 juni 2019

Bron: ANKO


De ANKO heeft met CNV Vakmensen een akkoord bereikt voor een nieuwe kapperscao. Hieronder lees je meer over de gemaakte afspraken en de wijzigingen ten opzichte van de vorige cao.

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2019.

Loonsverhoging

 • Per 1 mei 2018 worden de cao-loonschalen verhoogd met 2,50%.
 • Per 1 januari 2019 worden de cao-loonschalen verhoogd met 1,85%.
 • De stagevergoedingen zullen met dezelfde percentages verhoogd worden.

De lonen worden dus niet met terugwerkende kracht verhoogd en het gaat om de cao-lonen en niet om de feitelijke lonen. Als er al boven cao betaald werd, hoeft daar niet nogmaals de verhoging over.

Nieuwe functiebeschrijvingen

In de cao worden de nieuwe functiebeschrijvingen opgenomen:

 • Eén functie voor de 1e-,2e, en 3e-jaars leerling (junior stylist)
 • Hairstylist
 • Hairstylist allround
 • Topstylist
 • Salonmanager
 • Haarwerker
 • Haarwerkspecialist

Per mei wordt iedereen ingedeeld in een nieuwe functie. Hiervoor geldt de volgende omzetting:

Huidige functie > Nieuwe functie
Junior stylist A > Junior stylist
Junior stylist B > Junior stylist
Salonassistent > Salonassistent
Haarstylist > Hairstylist
Haarstylist 1 > Hairstylist allround
Haarstylist 2 > Hairstylist allround
Haarstylist 3 > Hairstylist allround
Topstylist > Topstylist
Salonmanager > Salonmanager

De functie van bedrijfsleider blijft ongewijzigd.

Er komt een speciale commissie waar een werknemer naar toe kan als hij/zij het niet eens is met zijn of haar functieindeling en er met de werkgever niet uitkomt.

Nieuw loongebouw

Als gevolg van de invoering van nieuwe functiebeschrijvingen wordt een nieuw loongebouw ingevoerd. Dit ziet er als volgt uit:

Functiegroep | Functie | Beloning

1 | Eerstejaars junior stylist | Conform loonschaal junior stylist A
2 | Tweedejaars junior stylist | Conform loonschaal junior stylist B
3 | Derdejaars junior stylist | Conform loonschaal salonassistent
4 | Salon assistent | Conform loonschaal salonassistent
5 | Hairstylist | Conform loonschaal haarstylist
6 | Hairstylist allround | Gemiddelde loon huidige loonschalen haarstylisten 1, 2 en 3
7 | Topstylist | Conform loonschaal topstylist
8 | Haarwerker | Conform hairstylist allround
9 | Haarwerker specialist | Conform topstylist

Voor de functie van junior stylist geldt dat de werknemer een Crebo-erkende opleiding volgt. De werknemer kan maximaal 3 jaar als leerling in deze functie ingedeeld worden en zal vervolgens naar de functie van hairstylist gaan als er zelfstandig geknipt wordt.

Uitgangspunt is dat deze werknemer in principe na 2 jaar junior stylist, hairstylist zal zijn. Als hij/zij na 2 jaar nog niet zelfstandig knipt, blijft de werknemer in de functie van junior stylist en zal er een plan gemaakt worden hoe de werknemer zo snel mogelijk wel naar de functie van hairstylist kan gaan.

Werknemers die er als gevolg van de invoering van de nieuwe functiebeschrijvingen en van het nieuwe loongebouw in salaris op achteruit zouden gaan, ontvangen een persoonlijke toeslag ter grootte van het verschil tussen het huidig loon en het nieuwe cao-loon. Deze persoonlijke toeslag blijft in de toekomst behouden en wordt niet afgebouwd of verhoogd.

Loongebouw B

In loongebouw B wordt de variabele beloning aangepast. De jaarprovisie komt te vervallen en er komt alleen een maandprovisie. Deze zal 11% zijn.
Deelnemende bedrijven aan loongebouw B zijn verplicht in de maand april van enig jaar een accountantsverklaring te verstrekken over het voorgaande kalenderjaar. In deze accountantsverklaring staan de volgende gegevens vermeld:

 • dat de onderneming loongebouw B toepast;
 • de totale loonsom van de onderneming;
 • het totale bedrag dat aan variabele beloning is betaald;
 • het percentage werknemers dat gemiddeld tenminste minimaal 2% provisie heeftontvangen.

Bedrijven die loongebouw B gebruiken zullen dit melden aan het Brancheplatform Kappers. Vanaf 1 mei 2018 tot 1 juli 2019 zullen er geen nieuwe gebruikers toegelaten worden, tenzij de ondernemer al gebruik maakt van loongebouw B en een nieuwe vestiging opent. Deze vestiging mag dan wel gebruik maken van loongebouw B.

Scholing en opleiding

Voor de branche is het van belang dat medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen in hun vak. Uitgangspunt daarbij is dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is. Werknemers hebben van 1 januari 2018 tot 1 juli 2019 recht op een individueel opleidingsbudget van € 200.

Tot 1 juli 2018 mag de werknemer voor vakgerichte opleidingen en cursussen hierover beschikken. Vanaf 1 juli 2018 zullen werkgever en werknemer hierover gezamenlijk beslissen. Voor de helft van de kosten, met een maximum van € 100, zal er door werkgever subsidie aangevraagd kunnen worden.

Voor werknemers worden er 250 vouchers met een waarde van € 400 á € 500 ter beschikking gesteld voor scholing, opleiding en ontwikkeling zoals loopbaancheck en budgetcoach. De distributie en toekenning van de vouchers zal plaatsvinden door vakbonden en de vouchers worden vergoed uit het O&O fonds.

Pilot werktijden

Werkgever én werknemer worden gedurende de resterende looptijd van de cao in de gelegenheid gesteld maximaal 3 dagen aan te wijzen waarop de werknemer respectievelijk komt werken c.q. de werknemer vrij neemt. Indien werkgever of werknemer gebruik wil maken van deze mogelijkheid moet dat tenminste 24 uur vooraf kenbaar gemaakt worden.

In de periode van 11 – 25 december kan de werknemer geen gebruik maken van deze mogelijkheid. Doorschuiven van deze dagen is niet mogelijk. Na afloop van de looptijd van de cao vervallen de dagen waar geen gebruik van is gemaakt.

Deze regeling staat open voor de duur van de looptijd van deze cao en heeft de status van een pilot. Na afloop van de cao wordt het gebruik van deze pilot geëvalueerd onder werkgevers en werknemers in de branche. Er zal gemonitord worden wat het oplevert, hoe vaak er gebruik van gemaakt wordt en welke klachten er ontstaan.

ARBO

Tenminste eenmaal per jaar geeft de werkgever uitgebreide informatie en voorlichting over de afspraken die in het kader van de ARBO-catalogus zijn gemaakt. Daarbij zal ook stil gestaan worden bij de rol van de werknemer zelf en het opvolgen van aanwijzingen van de werkgever op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Uit handen geven?

Kappersadministratie ondersteunt kappers bij boekhouding, ondersteuning bij personeelszaken, salonautomatisering

Liever bellen: 0573 459210

Over de schrijver
Mijn naam is Ronald Geerlings, de drijvende kracht achter kappersadministratie. Met ons team staan wij elke dag voor jou, als kapper, klaar. Wij helpen je bij je complete administratie en de invulling van personeelszaken. Wij hebben ons voor de volle 100% toegelegd op de kappersbranche waardoor wij dit vak van A tot Z kennen.
Els Broekhuisen
Door

Els Broekhuisen

op 01 May 2018

Ik snap de pilot met drie vrije dagen niet ?

A.S.
Door

A.S.

op 28 Jul 2018

Ik snap de pilot regeling ook niet. Erger is dat de functie hairstylist 3 is afgeschaft. Zo iemand gaat er geen ruim 4% erop vooruit waarover gesproken wordt. Sinds 2008 tot 01.01.19 is de functie gezakt in beloning van 50% boven het minimumloon naar 30% boven het minimumloon. Schandalig!!

Reactie plaatsen